Αρχική

Το ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Γλυπτική και Κοινωνία στη Ρωμαϊκή Ελλάδα: πολιτικό, οικονομικό και θρησκευτικό πλαίσιο» εντάσσεται στο Πρόγραμμα Αριστεία ΙΙ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Κύριος Ερευνητής είναι η κ. Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου, καθηγήτρια κλασικής αρχαιολογίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. και διευθύντρια του Μουσείου Εκμαγείων της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Η διάρκεια του προγράμματος είναι διετής (2014-2015). Για την υλοποίησή του συνεργάζονται περισσότεροι από είκοσι επιστήμονες, μέλη ΔΕΠ και ερευνητές διαφόρων ειδικοτήτων, τεσσάρων Πανεπιστημίων (Α.Π.Θ., Ε.Κ.Π.Α., Κρήτης και Πάτρας) και δύο Ερευνητικών Ιδρυμάτων (Δημόκριτος, ΙΤΕ).

Φορέας του Προγράμματος είναι το Μουσείο Εκμαγείων του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

Αντικείμενο του ερευνητικού προγράμματος είναι η συγκέντρωση σε ενιαία ψηφιακή βάση δεδομένων και η μελέτη ενός σημαντικού αριθμού έργων γλυπτικής από την Ελλάδα που χρονολογούνται κατά τη ρωμαϊκή εποχή (146 π.Χ. - τέλη του 4ου αι. μ.Χ.).

Συγκεντρώνονται συνολικά 7.000 έργα γλυπτικής από την Ελλάδα της ρωμαϊκής περιόδου σε ενιαία ψηφιακή βάση, το Αρχείο Γλυπτών της Ρωμαϊκής Ελλάδας. Στο πλαίσιο της ίδιας βάσης επιτυγχάνεται η πλήρης τεκμηρίωση των περισσότερων έργων (περίπου 5.000 γλυπτών). Πυρήνα αυτής της προσπάθειας αποτέλεσε η συλλογή του Αρχείου Φωτογραφιών του Μουσείου Εκμαγείων του Α.Π.Θ., η οποία αριθμεί σήμερα πάνω από 4.000 φωτογραφίες που αντιστοιχούν σε μερικές εκατοντάδες γλυπτά.

Με βάση την αρχαιολογική και αρχαιομετρική μελέτη των γλυπτών που συγκεντρώνονται στο Αρχείο Γλυπτών της Ρωμαϊκής Ελλάδας. προσδιορίζονται εργαστήρια γλυπτικής και μελετώνται οι τρόποι με τους οποίους γινόταν η παραγωγή των γλυπτών και η διάθεσή τους στο εμπόριο. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται δυνατό να διερευνηθούν ερωτήματα σχετικά με τη λειτουργία των γλυπτών στα εκάστοτε κοινωνικά τους συμφραζόμενα.