Χρηματοδότηση

Το ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Γλυπτική και Κοινωνία στη Ρωμαϊκή Ελλάδα: πολιτικό, οικονομικό και θρησκευτικό πλαίσιο»  χρηματοδοτείται εξολοκλήρου από το Πρόγραμμα Αριστεία ΙΙ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας με ποσό χρηματοδότησης 200.000 Ευρώ και διετή διάρκεια (2014-2015).