Εισαγωγή

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Γλυπτική και Κοινωνία στη Ρωμαϊκή Ελλάδα: πολιτικό, οικονομικό και θρησκευτικό πλαίσιο» συγκροτήθηκε ψηφιακή βάση δεδομένων περίπου 7.000 έργων γλυπτικής της ρωμαϊκής Ελλάδας. Η βάση, χάρη στη δομή της:

α) παρουσιάζει στο επιστημονικό αλλά και στο ευρύτερο κοινό μέσω ιστοσελίδων με ενιαίο τρόπο κατά το δυνατόν περισσότερα και οπωσδήποτε τα σημαντικότερα γνωστά ή εν μέρει γνωστά έργα αυτής της εποχής με την πλήρη τεκμηρίωσή τους,

β) παρουσιάζει με τον ίδιο τρόπο το μεγαλύτερο μέρος των άγνωστων έως σήμερα γλυπτών αυτής της εποχής,

γ) έχει τη δυνατότητα να συμπεριλάβει σε βάθος χρόνου το σύνολο των γλυπτών από την Ελλάδα,

δ) οδηγεί χάρη στις εφαρμογές της στην πληρέστερη επισκόπηση των γλυπτών (συνολικά περίπου 7000) σε ό,τι αφορά την κατηγορία (αγάλματα, αγαλματίδια, διάφορες κατηγορίες αναγλύφων), τη γεωγραφική προέλευση και τη θέση ανίδρυσής τους (σε δημόσιο ή ιδιωτικό οικοδόμημα ή ελεύθερο χώρο).