Τεχνικά χαρακτηριστικά

Για τη βάση δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το σύστημα διαχείρισης και προβολής πολιτισμικών αντικειμένων «Synthesis» του ΙΤΕ, το οποίο υποστηρίζει την πολυγλωσία, είναι πλήρως συμβατό με το ISO21121 (CIDOCCRM), προβλέπει την ανταλλαγή δεδομένων σε XML με τα διάφορα συστήματα που απασχολούνται με ψηφιοποίηση, παρουσιάσεις στο διαδίκτυο κά. Η χρήση της XML για ανταλλαγή δεδομένων προσφέρει εγκυρότητα στις πληροφορίες και μεγάλη διάρκεια ζωής. Το εννοιολογικό μοντέλο του συστήματος αυτού υποστηρίζει τη βασική καταγραφή και επιστημονική τεκμηρίωση αντικειμένων πολιτισμού, τον συσχετισμό αντικειμένων πολιτισμού, τις αναφορές αντικειμένων πολιτισμού σε βιβλιογραφία, φωτογραφίες, σχέδια, κείμενα μελέτες κτλ. Η εργασία διενεργήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ, το οποίο παραμετροποίησε ανάλογα με τις νέες ανάγκες και διέθεσε το σύστημα “Synthesis” στο ΑΠΘ μετά τη σύναψη ειδικής σχετικής συμφωνίας μεταξύ ΙΤΕ και ΑΠΘ.

Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει την αρχιτεκτονική του συστήματος που θα χρησιμοποιηθεί.